Obchodní podmínky

Tyto smluvní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při poskytování služeb společnosti Metaverse Media s.r.o. Zaplacením příslušného poplatku na základě objednání služby či zřízení zákaznického účtu vyslovuje a potvrzuje Objednatel svůj závazek řídit se níže uvedenými podmínkami.


 1. Úvodní ustanovení

  1.1. Společnost Metaverse Media s.r.o. vydává tyto Smluvní podmínky, dle kterých poskytuje uvedené služby, jež jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi:

  Metaverse Media s.r.o., se sídlem Hlavní 180, Tehovec, 251 62, IČ: 17074126, zapsanou u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 366216, (dále jen ”Poskytovatel”) na straně jedné
  a
  Zákazníkem (dále jen ”Zákazník”) na straně druhé.

  1.2. Zákazníkem je fyzická osoba starší 16 let nebo právnická osoba, která má u společnosti Metaverse Media s.r.o. registrovaný zákaznický účet a které tak společnost Metaverse Media s.r.o. poskytuje služby na základě objednávky služeb podané prostřednictvím sítě internet nebo písemně, osobně či telefonicky.
  Služby Poskytovatele jsou určené pouze osobám, které dosáhly věku alespoň 16 let, neboť Poskytovatel není schopen při uzavírání smlouvy prostřednictvím sítě Internet ověřit, zda je osoba mladší 16 let s ohledem na svůj rozumový vývoj schopna posoudit následky uzavření smlouvy.

  1.3. Objednáním služeb prostřednictvím sítě internet vyslovuje Zákazník svůj závazek řídit se těmito smluvními podmínkami. Tyto smluvní podmínky jsou závazné v platném aktuálním znění, jež jsou veřejně přístupné na stránkách:

  • metaversemedia.cz
  • viewpoint360.cz
  • viewpoint360.eu
  • panotrek.eu
  • panotrek.net

  1.4. Pokud osoba, která fakticky uzavírá se společností Metaverse Media s.r.o. smlouvu, není zákazníkem, projevením souhlasu s těmito podmínkami prohlašuje, že je oprávněna jednat jako zástupce zákazníka, a bere na vědomí, že z uzavřené smlouvy vznikají práva a povinnosti přímo zákazníkovi. V takovém případě je povinností této osoby uvést všechny identifikační údaje zákazníka s tím, že za něj jedná zástupce.

 2. Předmět smlouvy

  2.1. Předmětem smlouvy je závazek Poskytovatele zajistit provoz nabízených hostingových programů Zákazníkovi a s tím související služby na síti internet a závazek Zákazníka za tyto služby platit poplatky dle platného ceníku služeb Poskytovatele na adrese viewpoint360.eu/?furl=price.

  2.2. Provozem hostingových služeb se rozumí zejména poskytování služby hosting virtuálních prohlídek provozovaných na doméně viewpoint360.eu, dále produktu ViewPoint360 Virtual Tour Studio pro správu virtuálních prohlídek provozovaných na adrese studio.viewpoint360.eu.

 3. Práva a povinnosti smluvních stran
  Hostingové služby

  3.1. Poskytovatel se zavazuje zajistit nepřetržitý provoz domény viewpoint360.eu na které je provozována aplikace ViewPoint360 Virtual Tour Studio.

  3.2. Poskytovatel nabízí vybrané hostingové programy bezúplatně a u těchto služeb je poskytovatel oprávněn dělat úpravy v rozsahu poskytovaných funkčností a uživatelského rozhraní interpretu virtuálních prohlídek.

  3.3. Zákazník bere na vědomí, že hostingové služby poskytované zdarma nejsou z povahy věci zálohovány, a že mohou být kdykoliv zrušeny bez náhrady.

  3.4. Zákazník má zakázáno při použití free hostingových programů ukládat osobní data dalších osob. Při zjištění porušení této podmínky bude celá služba zrušena bez náhrady.

  3.5. Poskytovatel je oprávněn omezit nebo pozastavit poskytování služeb, pokud je jejich poskytování znemožněno z důvodů majících původ v činnosti třetích osob nebo zásahu vyšší moci (např. požár, povodeň apod.) anebo z důvodu poruchy na zařízení jiných dodavatelů (např. výpadky elektrické energie, telekomunikačního spojení atd.), jestliže těmto událostem nešlo objektivně zabránit.

  3.6. Poskytovatel je oprávněn přerušit poskytování služeb na nezbytně dlouhou dobu, pokud je toto přerušení nutné z důvodu údržby nebo oprav zařízení.

  3.7. Poskytovatel se zavazuje předem informovat Zákazníka o skutečnostech znemožňujících poskytování služeb, pokud jsou mu tyto skutečnosti předem známy tak, aby mohl Zákazník přijmout nutná opatření. To se týká plánovaných oprav a údržby, přerušení dodávky elektrické energie, rekonstrukce inženýrských sítí apod. Upozornění bude uveřejněno na webových stránkách Poskytovatele, metaversemedia.cz, viewpoint360.eu případně help.metaversemedia.cz. V případě závažnější nebo déle trvající události bude toto upozornění zasláno na elektronickou adresu uvedenou na zákaznickém účtu v aplikaci ViewPoint360 Virtual Tour Studio provozované na doméně studio.viewpoint360.eu.

  3.8. Zákazník je povinen využívat poskytované služby v souladu s platnými právními předpisy a s těmito podmínkami.

  3.9. Zákazník se zavazuje využívat veškeré služby poskytované poskytovatelem pouze k zákonným účelům. Uchovávání, přenos nebo prezentace jakýchkoli informací, dat nebo materiálů, jejichž obsah je v rozporu s právním řádem České republiky, s veřejným pořádkem, s dobrými mravy nebo se zásadami poctivého obchodního styku, je zakázán.

  3.10. Pornografie a obchod se sexuálně orientovanou tématikou nebo odkaz (link) na stránky s takovým obsahem podléhá speciálním podmínkám a je nutné je před uveřejněním konzultovat s Poskytovatelem. Bez předchozí konzultace a povolení Poskytovatele je zakázáno takový obsah na servery Poskytovatele umísťovat.

  3.11. Veškerá majetková práva k autorským dílům, materiály, ochranné známky a další součásti webových stránek služby ViewPoint360 Virtual Tour Studia, zůstávají za všech okolností ve vlastnictví Poskytovatele nebo jeho dodavatelů. Zákazník není oprávněn používat tento chráněný obsah, aniž by k tomu měl explicitní svolení Poskytovatele. Zákazník není oprávněn kopírovat, reprodukovat, distribuovat, komerčně využívat ani v jakékoli podobě těžit z takových materiálů nebo obsahu, ani není oprávněn pomáhat/umožňovat třetí osobě využívat tento chráněný obsah. Pokud se zákazník dozví, že třetí osoba tato práva Poskytovatele porušuje, je povinen tuto skutečnost Poskytovateli neprodleně sdělit.

  3.12. Poskytovatel je oprávněn zveřejňovat prezentaci Zákazníka používající hostingové služby Poskytovatele jako svou referenci na svých webových stránkách a jiných reklamních materiálech.

  3.13. Zákazník se zavazuje nešířit informace, které by mohly poškodit Poskytovatele, jeho dobré jméno nebo třetí osobu a nepoužívat a nešířit jakékoli nástroje nebo prostředky ohrožující bezpečnost sítě internet a datové sítě Poskytovatele nebo umožňující jejich narušování.

  3.14. Zákazník je povinen respektovat autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví, jako například práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám.

  3.15. Zákazník není oprávněn rozesílat prostřednictvím poskytovaných služeb žádnou nevyžádanou poštu - tzv. spam nebo zprostředkovat rozesílání nevyžádané pošty třetí straně. Pokud tak učiní, může to být důvodem k přerušení provozu služeb nebo k okamžitému zastavení přístupu k zákazníkovu účtu. Zákazník dále není oprávněn využívat poskytovaných služeb pro zasílání hromadné korespondence a hromadných obchodních e-mailů na obvyklou míru bez svolení Poskytovatele.

  3.16. Jakékoli porušení článků 3.3 až 3.16 nebo jakékoli jiné jednání, jež lze spravedlivě označit za zneužití poskytovaných služeb Zákazníkem, je považováno za podstatné porušení této smlouvy a v takovém případě je Poskytovatel oprávněn okamžitě omezit nebo přerušit poskytování služeb zákazníkovi, a to i bez předchozího oznámení. Poskytovatel obnoví poskytování služeb zákazníkovi na základě jeho žádosti po zaplacení příslušného poplatku dle platného ceníku Poskytovatele.

  3.17. Poskytovatel může pro zabezpečení služeb využívat ke kontrole software třetích stran, například antivirová řešení, které mohou automaticky opravovat či mazat části zákaznických virtuálních prohlídek. V případě zjištění nebezpečného obsahu může Poskytovatel provádět manuálně úpravy v zákaznickém prostoru.

  3,18. V případě porušení povinností stanovených v článcích 3.3 a 3.16, tedy zejména za umístění závadného obsahu na server, se Zákazník zavazuje zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč. Za jakékoli jiné porušení článku 3.14 smluvních podmínek je Zákazník povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé takové porušení.

  3.19. Poskytovatel je povinen respektovat právní předpisy na ochranu osobních údajů a řídí se Zásadami pro zpracování osobních údajů.

  3.20. Zákazník je povinen udržovat v klientském administrace na adrese studio.viewpoint360.eu přesné a aktuální údaje o své osobě i společnosti. Obzvlášť důležité je mít správně uveden fakturační kontakt, tj. e-mail, na který je odesílána fakturace. Jakékoli změny svých identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů je nutné neprodleně aktualizovat.

  3.21. Zákazník je oprávněn požádat o smazání svého klientského účtu v studio.viewpoint360.eu v případě ukončení využívání služeb Poskytovatele a za předpokladu neexistence finančních závazů vůči Poskytovateli.

  3.22. Poskytovatel je oprávněn v průběhu trvání smlouvy změnit tyto smluvní podmínky nebo ceník služeb. Taková změna bude oznámena Zákazníkovi na elektronickou adresu uvedenou na administrativním účtu Zákazníka, a to nejpozději do 30 dnů předem, než má zamýšlená změna nabýt účinnosti. Pokud Zákazník nedoručí do 30 dnů od tohoto oznámení Poskytovateli písemnou výpověď smlouvy o poskytování služeb, považuje se toto za souhlas s novým zněním smluvních podmínek nebo ceníku služeb Poskytovatele. Toto oznámení se netýká zavedení nových variant a služeb Poskytovatele.

 4. Poplatky za služby a platební podmínky

  4.1. Zákazník je povinen platit příslušné poplatky za služby podle aktuálního platného ceníku Poskytovatele nejpozději do data splatnosti uvedeného na výzvě k platbě nebo při dokončení objednávky.

  4.2. Pokud bude Zákazník vyžadovat hostingové služby nad rámec smlouvy, Poskytovatel před zahájením poskytnutí těchto služeb předloží Zákazníkovi hrubou kalkulaci ceny těchto služeb ke schválení. Vyúčtované služby je Zákazník povinen uhradit do plné výše kalkulace.

  4.3. Poskytovatel zašle Zákazníkovi na základě jeho objednávky výzvu k platbě na elektronickou adresu uvedenou v administraci (fakturační kontakt) vždy na začátku příslušného fakturačního období, jehož se výzva k platbě týká pokud se tak neděje automaticky na základě platby platební kartou.

  4.4. Výzva k platbě zaslaná prostřednictvím elektronické pošty obsahuje veškeré údaje potřebné pro provedení úhrady za objednané služby. Zákazník uznává takto zaslanou výzvu k platbě za podklad pro úhradu a obě smluvní strany považují tento způsob zaslání za zcela průkazný a zavazují se jej respektovat stejně, jakoby tato výzva k platbě byla zaslána v tištěné podobě. Výše uvedený postup nevylučuje možnost zaslat výzvu k platbě poštou, která je zpoplatněna podle ceníku.

  4.5. Vady v nesprávně vyúčtovaných platbách za služby může Zákazník uplatnit do 10 dnů po obdržení výzvy k platbě. V opačném případě uznává Zákazník zcela výši předepsané částky jako svůj závazek vůči Poskytovateli.

  4.6. V případě neuhrazení poplatků ve stanovené lhůtě má Poskytovatel právo přerušit poskytování služeb. Poskytovatel obnoví poskytování služeb až po plné úhradě dlužné částky a zaplacení poplatku za znovuobnovení služeb podle aktuálního ceníku Poskytovatele.

  4.7. Neuhrazením pravidelných poplatků smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Zákazníkem nezaniká a není uzavírán ani účet Zákazníka. Poskytovatel má právo využít všech zákonných prostředků k vymožení takto vzniklého nároku.

  4.8. Případné upomínky k úhradě zasílá Poskytovatel prostřednictvím elektronické pošty, přičemž každá upomínka je smluvními stranami považována za pokus o smír dle platného právního řádu České republiky. Smluvní strany tento způsob zaslání upomínky považují za průkazný a zavazují se jej respektovat stejně, jako by byl proveden v tištěné podobě. Výše uvedený postup nevylučuje možnost zaslat upomínku poštou.

  4.9. Poskytovatel je oprávněn účtovat Zákazníkovi smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z neuhrazených poplatků za každý den prodlení s úhradou vyúčtovaných poplatků za poskytnuté služby.

  4.10. Omezení nebo přerušení poskytování služeb ze strany Poskytovatele v důsledku porušení povinností Zákazníka dle těchto smluvních podmínek nezbavuje Zákazníka povinnosti platit pravidelné platby v souladu s aktuálním ceníkem Poskytovatele.

 5. Odpovědnost smluvních stran a náhrada škody

  5.1. Zákazník bere na vědomí, že komunikace prostřednictvím sítě Internet není zcela bezpečná a že přenášené údaje mohou být napadeny nebo ztraceny a že existují či mohou existovat určité aplikace, prostřednictvím kterých mohou třetí osoby získat přístup ke koncovému zařízení Zákazníka, resp. k informacím a datům, jež nejsou veřejně přístupná. Poskytovatel se zavazuje vyvinout maximální možné úsilí k zajištění bezpečnosti dat na svých serverech. Poskytovatel neodpovídá za jakékoli škody vyplývající z takového přístupu třetích osob ke koncovému zařízení Zákazníka a neveřejným údajům ani za užívání výše uvedených aplikací Zákazníkem.

  5.2. Zákazník je srozuměn, že používání, kontrola, údržba a opravy datové sítě a jiných zařízení Poskytovatele může vést k výpadku objednaných služeb a případně ke ztrátě dat Zákazníka i přes to, že jsou Zákazníkova data pravidelně zálohována. Poskytovatel nenese jakoukoli odpovědnost za ztrátu dat.

  5.3. Poskytovatel neodpovídá za přerušení nebo omezení poskytování služeb v důsledku jednání třetích osob, zásahu vyšší moci nebo z důvodu poruchy na zařízení jiných dodavatelů (např. výpadky elektrické energie, telekomunikačního spojení atd.).

  5.4. Zákazník se zavazuje uhradit veškerou škodu způsobenou Poskytovateli porušením kteréhokoli ustanovení těchto smluvních podmínek, a to jak skutečnou škodu, tak ušlý zisk.

 6. Reklamace

  6.1. Zákazník je povinen oznámit Poskytovateli omezení nebo přerušení poskytování objednaných služeb nebo jiné závady na straně Poskytovatele neprodleně po jejich zjištění prostřednictvím helpdesku na adrese help.metaversemedia.cz.

  6.2. Poskytovatel se zavazuje odstranit závady na své straně, pokud znemožňují Zákazníkovi využívat objednané služby, do 72 hodin od doručení jejich oznámení Poskytovateli, pokud mu v tom nebrání objektivní důvody.

  6.3. V případě, že se Zákazník domnívá, že poskytované služby svým rozsahem, kvalitou nebo cenou neodpovídají podmínkám a proto vykazují vady, je oprávněn příslušná práva z odpovědnosti za tyto vady písemně uplatnit u Poskytovatele, a to dopisem na adresu Metaverse Media s.r.o., Hlavní 180, 251 62 Tehovec nebo e-mailem na support@viewpoint360.eu, bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Na tento podnět bude reagováno nejpozději do 5 pracovních dní.

  6.4. Uplatnění reklamace podle předchozího článku nemá vliv na výši a splatnost pravidelných měsíčních poplatků.

  6.5. Reklamaci Poskytovatel vyřídí v přiměřené lhůtě podle její složitosti a případné technické nebo administrativní náročnosti.

  6.6. Poskytovatel se zavazuje vrátit Zákazníkovi 1/30 měsíčního poplatku za každý den, ve kterém mu neposkytne služby déle než 4 hodiny sjednaným způsobem. V případě, že během kalendářního měsíce bylo 7 a více dní, ve kterých nebyla déle než 4 hodiny poskytnuta služba sjednaným způsobem, má Zákazník nárok na plné vrácení celého měsíčního poplatku. Poplatky se vrací pouze na základě písemné reklamace služeb Zákazníkem, jež je doručena Poskytovateli do 30 dnů ode dne, kdy služba nebyla poskytnuta sjednaným způsobem. Poplatky se vrací formou jejich odečtení z nejbližší platby Zákazníka nebo navýšením období pro využívání služeb.

 7. Trvání, změny a zánik smlouvy

  7.1. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.

  7.2. Smlouva může být měněna na základě žádosti Zákazníka v souladu s aktuální nabídkou služeb Poskytovatele nebo postupem uvedeným v těchto smluvních podmínkách.

  7.3. Zákazník není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele převést nebo postoupit práva a povinnosti ze smlouvy na třetí osobu.

  7.4. Zákazník i Poskytovatel jsou oprávněni smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpověď může být Zákazníkem podána nejdříve po uplynutí 1 kalendářního měsíce od nabytí účinnosti smlouvy a musí být Poskytovateli doručena písemně dopisem nebo e-mailem.

  7.5. Výpovědní lhůta činí jeden kalendářní měsíc a začíná plynout 1. dnem kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy byla písemná výpověď doručena druhé straně.

  7.6. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě porušení smluvních podmínek Zákazníkem. Odstoupení od smlouvy je účinné zasláním oznámení o odstoupení Poskytovatelem na elektronickou adresu Zákazníka uvedenou v administračním rozhraní.

  7.7. Smlouva automaticky zaniká, pokud Zákazník zruší svůj registrovaný zákaznický účet u Poskytovatele.

  7.8. Zánik smlouvy nemá vliv na nárok Poskytovatele na úhrady veškerých dlužných částek za poskytnuté služby.

 8. Závěrečná ujednání

  8.1. Smlouva mezi Zákazníkem a Poskytovatelem nabývá platnosti a účinnosti okamžikem potvrzení objednávky služeb Zákazníkem zejména prostřednictvím sítě Internet, případně osobně nebo telefonicky.

  8.2. Tyto smluvní podmínky nahrazují v plném rozsahu všechny předchozí smluvní podmínky vztahující se ke službám Poskytovatele.

  8.3. Právní vztahy vzniklé na základě těchto Podmínek se řídí právními předpisy České republiky. K rozhodování sporů vzniklých v souvislosti s těmito Podmínkami jsou určeny příslušné české soudy. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

  8.4. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto smluvních podmínek, a to zejména s ohledem na legislativní změny nebo z důvodu vývoje či provozních požadavků služeb Poskytovatele. O změnách smluvních podmínek je Poskytovatel povinen Zákazníka informovat nejméně 30 dnů před účinností změn.

  8.5. Tyto smluvní podmínky nabývají účinnosti dne 1.6.2022

Začněte ještě dnes tvořit virtuální prohlídky s ViewPoint360° Studiem

Vyzkoušejte zdarma. Není vyžadována žádná platba. Připraveno k okamžitému použití.